Select Page

Disclaimer

Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en de aanvaarding van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Telkens er wordt verwezen naar ‘Democo Group’, wordt dit geacht betrekking te hebben op Democo Group NV, haar filialen en dochterondernemingen en hun aandeelhouders, functionarissen, directeurs, medewerkers, werknemers en vertegenwoordigers.

Informatie

De informatie die beschikbaar is gemaakt op of via de Website wordt enkel ter informatie verstrekt en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Democo Group. Hoewel de grootste inspanningen zijn geleverd om de website met de nodige zorg op te stellen, kan niet worden uitgesloten dat bepaalde Informatie achterhaald, onvolledig of op een andere manier incorrect is. Naar aanleiding hiervan kan Democo Group geen – expliciete of impliciete – waarborg geven met betrekking tot de volledigheid en nauwkeurigheid van de Informatie of de geschiktheid ervan voor een specifiek doeleinde. Als u fouten in de verstrekte informatie ontdekt, neem dan contact op met de webmaster. Democo Group behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving veranderingen en verbeteringen aan te brengen aan de website.

Aansprakelijkheid

Democo Group is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortkomt uit of het resultaat is van direct of indirect gebruik van de website of vertrouwen in de informatie, zelfs als (eerder) advies is verstrekt of ontvangen dat een dergelijk verlies of dergelijke schade kan plaatsvinden. Het gebruik van de website of de informatie gebeurt dan ook volledig op eigen risico.

Vrijstelling

U stemt er hierbij mee in om Democo Group vrij te stellen en te vrijwaren voor verlies, uitgaven, kosten of schade geleden of opgelopen door Democo Group: a) die direct of indirect voortkomen uit; b) die direct of indirect zijn opgelopen als een resultaat van; of c) die op eender welke manier betrekking hebben op eender welke claim, eis of actie op basis van uw gebruik of in samenhang met de website of de informatie of uw schending van de voorwaarden.

Intellectuele-eigendomsrechten

Bepaalde informatie valt onder copyrightbescherming. Er worden geen intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de website en/of de informatie aan u overgemaakt.